[kernel] bug#41: 创新市场--创新营销

上海交通大学 , 41@bugs.parisc-linux.org 上海交通大学 , 41@bugs.parisc-linux.org


X-PA-RISC Linux-PR-Message: report 41
X-PA-RISC Linux-PR-Package: kernel
X-Loop: daniel_frazier@hp.com
Received: via spool by 41-bugs@bugs.parisc-linux.org id=B41.104635366518214
     (code B ref 41); Thu, 27 Feb 2003 13:48:05 GMT
From: =?GB2312?B?yc+6o727zai089Gn?= <newmarketing@aychina.com>
To: 41@bugs.parisc-linux.org
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Date: Thu, 27 Feb 2003 22:04:20 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: FoxMail 3.11 [cn]
Message-Id: <20030227134736.D21534844@dsl2.external.hp.com>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="zh-cn">

<title>上海交通大学</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<link href="include/jt.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script language=javascript>
<!--
function sbar (st,col) { st.style.backgroundColor = '#84866B'; }
function cbar (st) { st.style.backgroundColor = ''; }
// -->  
</script>
</head>

<body background="imgs/bg01.gif" leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td align="center" valign="middle">
  <table width="780" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF" height="833">
    <tr> 
     <td height="5" bgcolor="#ADB29C"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td align="right" height="16"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="77">
     <table width="836" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr> 
        <td align="center" width="85">
        <img src="http://www.aychina.com/sjtulogo1.gif" width="85" height="77"></td>
        <td width="235">
        <img src="http://www.aychina.com/logo.gif" width="235" height="65"></td>
        <td width="516"><div align="right">
         <img src="http://www.aychina.com/sjtu_banner1.gif" border="0" width="460" height="60"></div></td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="16"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="1"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="1" bgcolor="#94966b"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="1"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="1" bgcolor="#94966b"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="319">
     <table width="836" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
       <tr> 
        <td width="425"> 
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="243">
          <tr> 
           <td height="231">
           <img src="http://www.aychina.com/tici.gif" border="0" width="155" height="243"></td>
           <td width="270" height="231"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
             <tr> 
              <td height="1"></td>
             </tr>
             <tr> 
              <td>
              <img src="http://www.aychina.com/04.jpg" border="0" width="270" height="241"></td>
             </tr>
             <tr> 
              <td></td>
             </tr>
            </table></td>
          </tr>
          <tr bgcolor="#52B2BD"> 
           <td colspan="2" bgcolor="#52B2BD" height="12">
           <img src="sjtu.gif" width="200" height="12" hspace="50"></td>
          </tr>
         </table></td>
        <td width="1" background="imgs/hdotsline.gif"></td>
        <td align="center" valign="top" bgcolor="#FFFBF7" width="410">
        <table width="427" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="268">
          <tr> 
           <td height="7" width="427"></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td width="427" height="30">
           <p class="MsoNormal"><b><font color="#94966B">
           <span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">
           <font style="font-size: 11pt; font-family:宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
           将</font><span style="font-family: 宋体; font-size:11pt"><font style="font-size: 11pt; font-family:宋体">诺贝尔“经济学”奖授予“心理学”教授卡尼曼,是因为他把心理学与商业经济融合到了一起!</font></span></span></font></b></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="12" align="center" valign="bottom" class="newstit" width="427">
           <p align="right"><b>
           <font face="宋体" style="font-size: 11pt">  </font></b><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体; font-weight:700"><font color="#FF6600">瑞典皇家科学院2002年10月9日</font></span></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="18" align="center" valign="bottom" class="newstit" width="427"></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="45" align="center" valign="bottom" class="newstit" width="427">
           <p class="MsoNormal" align="left">
           <span style="font-family: 宋体">
           <font style="font-size: 11pt; font-family:宋体" color="#94966B">
           <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
           信息化是能够使我们在竞争中获得优势和赢得主动的重要手段。对这个问题我们一定要认识、认识、再认识,真正使信息化落实在行动上。</b></font></span></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="12" align="left" valign="bottom" class="newstit" width="427">
           <p align="right">
           <span style="font-family: 宋体; font-size: 11pt; font-weight: 700">
           <font color="#FF6600">陈良宇(</font><font style="font-size: 11pt; font-family:宋体; font-weight:700" color="#FF6600">市委书记,<span style="font-size: 11pt; font-family:宋体; font-weight:700">《</span>2002<span style="font-size: 11pt; font-family:宋体; font-weight:700">上海信息化年</span>鉴》主编)</font></span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td height="18" align="center" valign="bottom" class="newstit" width="427"></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="18" align="center" valign="bottom" class="newstit" width="427">
           <p class="MsoNormal" align="left">
           <span style="font-family: 宋体">
           <font style="font-size: 11pt; font-family: 宋体; " color="#94966B">
           <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
           过去数年,我们公司组织及鼓励各阶层同事学习新的科技,去考虑那些增强业务效率、拓展竞争优势和提升营运效益的科技项目,连我自己都天天阅读有关科技的书籍。</b></font></span></td>
          </tr>
          <tr>
           <td height="12" align="center" valign="bottom" class="newstit" width="427">
           <p align="right">
           <span style="font-family: 宋体; font-size: 11pt">
           <font style="font-size: 11pt; font-family:宋体; font-weight:700" color="#FF6600">李嘉诚(华语国家首富)</font></span></td>
          </tr>
          </table></td>
       </tr>
      </table></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="1"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="100">
     <p style="line-height: 150%">
     <span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体"><font color="#003E66">&nbsp;&nbsp;
     </font>&nbsp;为充分响应陈良宇书记提出的各行各业“科教兴市”战略;帮助企业<font color="#FF6600"><b>显著降低高额的营销费用</b></font>、<font color="#FF6600"><b>成功做大老市场</b></font>、<font color="#FF6600"><b>开拓新市场</b></font>,及<font color="#FF6600"><b>控制营销风险</b></font>;由上海交通大学信息化与互联网经济研究中心、上海市信息化与互联网经济研究中心交大分中心,以及曾经为上海健特</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">(</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体"><b><font color="#FF6600">黄金搭档</font></b>、<b><font color="#FF6600">脑白金</font></b></span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">提供咨询服务的安悦企业咨询有限公司共同主办,</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">Win-Sel</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">顾问公司承办的“<b><font color="#FF6600">首届创新营销高级研修班</font></b>”将于</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">2003</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">年</span><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">3</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">月的最后一个周末隆重举行。</span></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24">
     <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">
     <font style="font-size: 11pt"><span style="font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     本次高级研修班讨论的内容将<b><font color="#FF6600">卡尼曼</font></b>和<b><font color="#FF6600">阿伦森博士</font></b>最先进的心理学成果与中国企业营销战略、战术实务结合在一起;同时充分
     讲述互联网营销的特点,整合网上、网下全面营销,确保企业减少广告费用中的浪费;并避免重金设计的产品在市场上失败,甚至推出错误的产品定位概念及公司形象。</span></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="46">
     <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">
     <font style="font-size: 11pt"><span style="font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     同时为提高学员的全面管理水平,首批</span><font face="宋体"><span lang="EN-US">40</span></font><span style="font-family: 宋体">名学员还将获得某全球最大的管理咨询公司内部资料</span><font face="宋体"><span lang="EN-US">----</span></font><span style="font-family: 宋体"><b><font color="#FF6600">《全球最佳管理流程实践库》</font></b>光盘一套。此套光盘总结自该公司上百年,每年近</span><font face="宋体"><span lang="EN-US">200</span></font><span style="font-family: 宋体">亿美金咨询项目的知识积累。以平均每个咨询项目</span><font face="宋体"><span lang="EN-US">1</span></font><span style="font-family: 宋体">百万美金计算,可以说本套光盘凝聚了数十万个大型项目的
     精华。</span></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24">
     <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">
     <font style="font-size: 11pt"><span style="font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     此外上海交通大学信息化与互联网经济研究中心和安悦咨询共同为研修班精选并提供多种<b><font color="#FF6600">网络营销自动化工具</font></b>。通过这些高性能的“傻瓜”式工具,使得学员不但学有所得,而且学有致用!</span></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24">
     <p class="MsoNormal"><font style="font-size: 11pt">
     <span style="font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     欲了解课程详细内容,请立即索取详细的招生简章。</span></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24">
     <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     热线:</span><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">(86 
     21) 52511129</span></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24">
     <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     传真:</span><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">(86 
     21) 62166268*18</span></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24">
     <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     地址:上海市浦东陆家咀银城东路</span><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">101</span></font><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">号汇丰银行大厦</span><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">21</span></font><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">层</span></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="24">
     <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: 宋体">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
     邮编:</span><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">200120</span></font></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="16"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="10"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="1" bgcolor="#9C968C"></td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="30" align="center" bgcolor="#E7E3D6"> </td>
    </tr>
    <tr> 
     <td height="1" bgcolor="#9c968c"></td>
    </tr>
   </table></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
</TABLE></DIV></BODY></HTML>