[kernel] bug#39: 回复!

hua@liusunlongcn.com, 39@bugs.parisc-linux.org hua@liusunlongcn.com, 39@bugs.parisc-linux.org


X-PA-RISC Linux-PR-Message: report 39
X-PA-RISC Linux-PR-Package: kernel
X-Loop: daniel_frazier@hp.com
Received: via spool by 39-bugs@bugs.parisc-linux.org id=B39.105117085211973
     (code B ref 39); Thu, 24 Apr 2003 08:03:02 GMT
From: =?GB2312?B?sKK7qg==?= <hua@liusunlongcn.com>
To: 39@bugs.parisc-linux.org
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Date: Thu, 24 Apr 2003 15:54:13 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: FoxMail 3.11 Release [cn]
Message-Id: <20030424075408.0DD8F482A@dsl2.external.hp.com>

老同学,好!

  谢谢你的来信,你上次发给我的音乐网站 http://91.91dj.net 不错,不过
有时比较不好上, 另外我找了个新的 http://91dj.net 这个也不错,有空上去看看。
  上次你跟我说的那个网站的管理员我和他联系了,他做网站很厉害,我让他帮我们公司做个网站,
还有他们的空间很便宜,服务也不错,你们公司要做网站可以考虑用这个。
他的 QQ:40327558 有空找他聊聊!

  好了改天有空再找你玩!

祝好!

 

                             阿华